• Školský poriadok na šk.r. 2017/2018

    • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU UBĽA 120

     telefón: 057/7673138, 0911673138 

     e-mail: zsubla100@gmail.com

     www.zsubla.edupage.org

     Preambula

     Základná škola s materskou školou Ubľa 120 je školou všeobecného zamerania. Vedenie školy v záujme naplnenia práva na vzdelanie zabezpečí vnútorný chod školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne využitý z hľadiska vzdelávania, ale aj časom príjemne stráveným žiakmi i učiteľmi. Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem – Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd a iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Školský poriadok sa opiera o platnú legislatívu MŠVVaŠ SR a je záväzný pre všetkých žiakov školy. Jeho dodržiavanie vyžadujú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Priebežne kontrolujú jeho plnenie. 

     A. Všeobecné ustanovenia

     1. Organizácia vyučovacieho času

     • Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec.
     • Vyučovanie sa začína o 07.50 hod. Žiaci prichádzajú do školy 15 minút pred začiatkom vyučovania (neplatí pre dochádzajúcich).

      

     Vyučovacia hodina

     Začiatok hodiny

     Koniec hodiny

     1.

     7.50

     8.35

     2.

     8.40

     9.25

     3.

     9.40

     10.25

     4.

     10.35

     11.20

     5.

     11.30

     12.15

     6.

     12.20

     13.05

     7.

     13.30

     14.15

      

      

     • Všetci žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, idú na obed po štvrtej, piatej alebo šiestej vyučovacej hodine podľa vopred stanoveného rozvrhu. Počas vydávania obedov zabezpečujú učitelia dozor podľa harmonogramu. Žiaci sú povinní rešpektovať ich pokyny.
     • Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 07:00 hod. Vstup do budovy školy tu nezamestnaným osobám je možný len so súhlasom zodpovedných pracovníkov školy. Školský klub je v prevádzke od 11.00 hod. do 15.00 hod. Prevádzka ŠKD sa riadi organizačným poriadkom pre ŠKD.
     • Pri vchode do budovy školy a na chodbách počas prestávok vykonávajú pedagogický dozor učitelia podľa určeného harmonogramu.
     • Vyučovací proces v učebniach a v priestoroch telocvične je organizovaný podľa rozpisu, ktorý schválilo vedenie školy a zverejnilo v rozvrhu hodín.
     • Každá trieda, ktorá má pridelenú šatňu (vešiakovú stenu a botník), stará sa o ňu počas celého školského roka. Dbá o čistotu a poriadok v šatni.
     • Počas prestávok sa žiaci zdržiavajú v triede alebo na chodbe. Ak je pekné počasie, žiaci sa počas veľkých prestávok pohybujú  v areáli školského dvora, predtým sa musia prezuť do vychádzkovej obuvi. V prípade nepriaznivého počasia žiaci zostávajú v budove školy.
     • Všetky požiadavky na vedenie školy (potvrdenia, žiadosti a pod.) môžu žiaci predkladať len prostredníctvom triednych učiteľov.
     • Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne u riaditeľa školy, alebo u administratívnej pracovníčky. Informácie o žiakoch môžu zákonní zástupcovia získať na triednych aktívoch rodičov, počas konzultačných hodín triednych učiteľov alebo prostredníctvom vopred dohovorenej konzultácie.
     • Žiaci počas prestávok majú zákaz vyrušovať učiteľov v zborovni. Svoje požiadavky kladú na učiteľa, ktorý má pedagogický dozor na chodbách.

      

     2. Práva a povinnosti žiakov

     • Podľa deklarácie práv dieťaťa má každé dieťa – žiak právo na:
      a) rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia,
      b) zdravý duševný a telesný rozvoj,
      c) meno a štátnu príslušnosť,
      d) výživu, bývanie a zdravotnícke služby,
      e) zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí,
      f) lásku, porozumenie a starostlivosť,
      g) bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie,
      h) prednostnú ochranu a pomoc,
      i) ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním,
      j) ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.
     • Každý žiak má právo na:
      a) ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní,
      b) dodržiavanie základných psychohygienických noriem (počet a dĺžka prestávok, dĺžka vyučovania v jednom celku),
      c) kvalitnú výučbu v každom povinnom aj nepovinnom predmete,
      d) komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad humanity a tolerancie,
      e) slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme,
      f) zdôvodnenie klasifikácie,
      g) v odôvodnených prípadoch požiadať o komisionálne preskúšanie prostredníctvom zákonného zástupcu,
      h) vybrať si voliteľné predmety z ponúkaného súboru podľa možností školy a počtu prihlásených žiakov,
      i) podľa osobného záujmu sa prihlásiť na nepovinný predmet alebo sa zapojiť do činnosti niektorého záujmového útvaru.
     • K povinnostiam žiakov patrí:
      a) osvojiť si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované základnou školou,
      b) osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole,
      c) chrániť svoje zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok v škole a v jej okolí,
      d) byť v škole čisto a vhodne upravený,
      e) šetriť školské zariadenia, chrániť pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami,
      f) dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté vo vnútornom poriadku školy,
      g) udržiavať v škole poriadok, najmä v súvislosti s konzumáciou potravín a nápojov donesených z domu (nepoužívať sklenené obaly),
      h) v odborných učebniach dodržiavať pokyny správania sa vypracované vyučujúcimi, ktorí za príslušnú učebňu zodpovedajú),
      i) nosiť žiacku knižku a bez vyzvania učiteľa ju predložiť počas ústnej alebo písomnej odpovede,                           j) na hodinu telesnej výchovy nosiť cvičný úbor:  tepláky, biele tričko a športovú obuv,
     • Žiakovi nie je dovolené:
      a) fajčiť v priestoroch školy, v okolí školy a pri všetkých činnostiach organizovaných školou,
      b) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,
      c) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie, veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní (napr. pyrotechnické hračky, výbušniny, zbrane, rôzne hry, ...),
      d) manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (napr. hasiace prístroje),
      e) znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatní a ostatných priestorov školy,
      f) používať vulgárne výrazy, počas vyučovacieho procesu používať mobil (ak žiak na vlastné riziko mobilný telefón v škole má, musí byť počas vyučovacích hodín vypnutý),
      g) konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu,
      h) nosiť do školy drahé a cenné veci a neprimerane vysoké sumy peňazí, v prípade straty i odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si tieto drahé veci do školy priniesol,                                                              i) svojvoľne opustiť budovu školy počas vyučovania.

      

     3. Pochvaly a výchovné opatrenia

      

     • Pochvaly (udelenie v závere šk. roka, zaznamenanie do triedneho výkazu)

     Pochvala riaditeľom školy: (udelenie čestného uznania v závere šk. roka)
     a) za výborný prospech – priemer 1,0

     b) za výbornú dochádzku do školy – 0 vymeškaných hodín v šk. roku,
     c) za úspešnú reprezentáciu školy,
     d) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

      

     • Opatrenia na posilnenie disciplíny (zaznamenávame za každé klasifikačné obdobie do triedneho výkazu)

      

     Pokarhanie triednym učiteľom:

     a) za 1 - 2 zápisy v klasifikačnom hárku (v žiackej knižke) alebo ústnu sťažnosť učiteľov prednesenú na pedagogickej rade,

     b) za neospravedlnenú absenciu max. 4 hodín,
     c) za neprezúvanie sa v priestoroch školy,

     d) za extrémy v obliekaní sa a nevhodnú kozmetickú úpravu,
     e) za neplnenie si povinnosti týždenníkov,
     f)  za iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim alebo žiackym kolektívom,
     g) za neskoré neodôvodnené príchody na vyučovanie najviac 3-krát.

     Pokarhanie riaditeľom školy

     a) za 3 zápisy v klasifikačnom hárku (v žiackej knižke) alebo ústnu sťažnosť,

     b) za neospravedlnenú absenciu 5 - 9 hodín,

     c) za fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxických látok v školských priestoroch a na školských akciách,
     d) za opakované neslušné správanie sa a vulgárne vyjadrovanie,
     e) za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia (podľa závažnosti),
     f)  za prinášanie do školy pyrotechnických hračiek nižšej kategórie a predmetov ohrozujúcich zdravie spolužiakov,

     g) za zneužívanie mobilných telefónov za iným účelom ako je telefonovanie v mimovyučovacom čase.

     Znížená známka zo správania na 2. stupeň - uspokojivé

     a) za 4 a viac zápisov v klasifikačnom hárku,

     b) za neospravedlnenú absenciu od 10 do 15 hodín,
     c) za prinášanie do školy alebo na akcie organizované školou veci ohrozujúce zdravie žiakov a zamestnancov školy,
     d) za úmyselné ublíženie na zdraví,
     e) za šikanovanie a vydieranie,
     f) za vandalizmus,
     g) za prejavy rasovej neznášanlivosti, za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy,
     h) za úmyselné poškodzovanie majetku školy (podľa závažnosti),
     i) úmyselný podvod,

     j) za krádež,

     k) za opakované fajčenie, používanie alkoholických nápojov alebo iných drog.

     Znížená známka na 3. stupeň – menej uspokojivé
     a) za neospravedlnenú absenciu 16 – 25 hodín,
     b) za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 3 podľa uváženia pedagogickej rady.

     Znížená známka na 4. stupeň – neuspokojivé
     a) za neospravedlnenú absenciu nad 26 hodín,
     b) za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 4 podľa uváženia pedagogickej rady.

      

      B. Zásady správania sa žiakov

      

     1. Oslovenie a pozdravy

     • Žiaci zásadne oslovujú pracovníkov školy: pani riaditeľka, pán učiteľ, pán školník, a pod.
     • Žiaci zdravia pozdravom „Dobrý deň“ (Dobré ráno, Dobrý večer), zdravia ten istý deň len pri prvom stretnutí. Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy.
     • Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku hodiny tak, že vstanú, ak príde do triedy alebo odchádza iný vyučujúci alebo iná dospelá osoba, opäť sa postavia – sadajú si na pokyn vyučujúceho.
     • Na hodinách telesnej výchovy, informatiky, pri písaní kontrolných prác žiaci nevstávajú.
     • Žiaci zdravia pracovníkov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy.

      

     2. Príchod žiakov do školy

     • Žiaci prichádzajú do školy najskôr 15 minút pred začiatkom prvej vyučovacej hodiny a  najneskôr 5 minút pred začiatkom vyučovania.
      a) Žiaci vstupujú do budovy od 07:30 hod. najneskôr však o 07:45 hod. Výnimkou sú dochádzajúci žiaci v prípade meškania spojov.
      b) Žiakom, ktorí majú 3 oneskorené príchody, bez ospravedlnenia rodiča alebo lekára, vykáže triedny učiteľ 1 neospravedlnenú hodinu.                                                                                                                               c) Rovnako bude triedny učiteľ postupovať aj pri oneskorených príchodoch na hodinu počas celého vyučovania.
     • V prípade príchodu na druhú a ďalšiu vyučovaciu hodinu si žiaci pred vstupom do budovy očistia obuv, prezujú sa a idú hneď do triedy. V priebehu celého školského roka sa prezúvajú do zdravotne nezávadných prezuviek (nesmú mať čiernu podrážku znečisťujúcu podlahu). 
     • Čas od príchodu do školy až po začiatok vyučovania, ako aj počas malých prestávok žiaci využijú na opakovanie si učiva a prípravu na vyučovacie hodiny.

      

     3. Správanie sa žiakov na vyučovaní

     • Žiaci prichádzajú na všetky vyučovacie hodiny a podujatia organizované školou včas, riadne pripravení, so všetkými učebnými pomôckami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebujú na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si pripravia na lavicu počas prestávky. Ostatné veci majú uložené v aktovke.
     • Žiak nosí do školy iba veci, ktoré potrebuje na vyučovanie. Nenosí do školy veci drahé a také, ktoré by narúšali pozornosť spolužiakov, prípadne by mohli narušiť výchovno-vzdelávací proces. Pri ich odcudzení alebo strate škola nezodpovedá za vzniknutú škodu.
     • Na hodinách telesnej výchovy má každý žiak primeraný cvičebný úbor. Počas hodín telesnej výchovy je zakázané nosiť prstene, retiazky, voľné náušnice a pod.
     • Žiak počas vyučovania sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a neruší vyučovanie.
     • Pri skúšaní má žiak učebnice i zošity zatvorené, ak učiteľ neurčí inak.
     • Ak chce žiak odpovedať, alebo sa chce vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. Ak je žiak vyvolaný, postaví sa, odpovedá jasne a zreteľne. Sadne si len na pokyn vyučujúceho. Hovoriť bez dovolenia je prejavom neslušnosti.
     • Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa na začiatku hodiny a uvedie dôvod nepripravenosti, ktorý učiteľ môže akceptovať podľa závažnosti dôvodu.
     • Žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
     • Pred opustením triedy každý žiak urobí vo svojom okolí poriadok. Odpadky odnesie do odpadkového koša a vyloží svoju stoličku na lavicu. Za chýbajúcich žiakov stoličku vyloží týždenník.
     • Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu.
     • Počas vyučovania žiak nesmie opustiť budovu školy. V prípade zdravotných problémov žiak je povinný to oznámiť triednemu učiteľovi, ktorý telefonicky kontaktuje rodiča žiaka. Rodič je povinný  si choré dieťa vyzdvihnúť v škole.

      

     4. Správanie sa žiakov cez prestávky

     • Cez prestávku si žiak pripraví  pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, nadesiatuje sa. Správa sa pokojne, umožní spolužiakom nerušene sa pripravovať na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním, nebije sa, nebehá  po chodbe, neničí školské zariadenie.  
     • Počas prestávok nesmú žiaci opustiť areál školy.
     • Žiak sa nezdržiava zbytočne na toaletách, nehádže smeti a odpadky do záchodových mís, pisoárov a umývadiel. Po umytí rúk zatvorí vodovodný kohútik.
     • Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci v tichosti očakávajú príchod vyučujúceho. Ak sa vyučujúci v priebehu 10 minút nedostaví do triedy, týždenník to oznámi vedeniu školy.
     • Pri zistení, že žiaci poškodili majetok, ktorý je spoločným majetkom školy, musia škodu v plnej miere nielen nahradiť, ale na vlastné náklady uviesť poškodenú vec do pôvodného stavu.

      

     5. Odchod žiakov zo školy

     • Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si žiaci uložia svoje veci do aktovky, očistia svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyložia stoličky na lavice.
     • Týždenníci skontrolujú čistotu celej triedy. Umyjú tabuľu, skontrolujú, či sú dobre zatvorené vodovodné kohútiky, aj okná, zhasnú svetlá.
     • Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, prezlečú sa v priestoroch na to určených a opustia chodbu.
     • Žiaci sa po skončení vyučovania bezdôvodne nezdržiavajú v priestoroch budovy školy. Výnimka platí pre dochádzajúcich žiakov, ktorí sa po vyučovaní môžu zdržať na chodbe do času odchodu najbližšieho autobusového spojenia. Títo žiaci rešpektujú príkazy osoby, ktorá je poverená dozorom nad nimi (upratovačka).

      

     6. Dochádzka žiakov do školy

     • Žiak dochádza do školy na vyučovanie a na podujatia organizované školou načas.
     • Vyučovanie a podujatia organizované školou môže žiak vymeškať len pre chorobu, vážnu udalosť v rodine a nepredvídané dopravné pomery. V zásade sa nemôžu predlžovať prázdniny ani víkendy predčasným odcestovaním, ani oneskoreným pricestovaním. Zúčastňovať sa na domácich alebo zahraničných pobytoch mimo prázdnin môže žiak iba v ojedinelých prípadoch s predchádzajúcim súhlasom riaditeľa školy.
     • V jednom školskom roku organizuje škola pre  žiakov 1. stupňa maximálne jeden jednodňový výlet, pre žiakov 2. stupňa sa povoľuje jeden dvojdňový výlet, pričom sa uprednostňujú akcie predpísané osnovami.
     • Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známy dôvod, jeho zákonný zástupca je povinný vyžiadať si povolenie najviac z jedného dňa od triedneho učiteľa, na uvoľnenie z viacerých dní od riaditeľa školy na základe odporučenia triednym učiteľom.
     • Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní z nepredvídaného dôvodu, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neúčasti s vysvetlením do 24 hodín. V prípade, že tak zákonný zástupca neurobí a nereaguje ani na telefonické výzvy od triedneho učiteľa, triedny učiteľ môže považovať neprítomnosť žiaka v škole za neospravedlnenú.
     • Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný ihneď predložiť triednemu učiteľovi hodnoverný doklad podpísaný zákonným zástupcom. Ak neprítomnosť žiaka trvá dlhšie ako 5 dní, triedny učiteľ môže požiadať zákonného zástupcu žiaka o predloženie potvrdenia od lekára. Dodatočne predložené potvrdenie nemusí triedny učiteľ akceptovať.
     • Za neospravedlnenú absenciu bude žiak potrestaný zodpovedajúcimi výchovnými opatreniami.
     • Ak žiak zamešká v jednom polroku z plánovaného počtu hodín v predmete 50% a viac, resp. nemá splnené všetky kritériá hodnotenia a klasifikácie, absolvuje komisionálnu skúšku.
     • Ak žiak opakovane zámerne vymeškáva určité hodiny, vyučujúci rozhodne o ďalšom postupe v spolupráci s triednym učiteľom.
     • Rodič má právo ospravedlniť absenciu žiaka z nepredvídaných rodinných dôvodov v priebehu školského roka na 3 dni, ospravedlnenie musí byť písomne podložené a odovzdané tr. učiteľovi do 24 hodín. Ak tak rodič neurobí, triedny učiteľ berie túto absenciu za neospravedlnenú a riešenie formou výchovného opatrenia oznámi rodičovi písomne.

      

     7. Náplň práce týždenníkov

     Týždenníci sú dvaja a ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy. Ich povinnosti sú nasledovné:

     • Pripraviť pred vyučovaním kriedu, pomôcky, na čistú tabuľu napísať aktuálny dátum. 
     • Hlásiť neprítomnosť žiakov na každej vyučovacej hodine.
     • Hlásiť vedeniu školy, ak do 10 minút po zvonení nepríde učiteľ na vyučovaciu hodinu.
     • Prinášať a odnášať učebné pomôcky podľa pokynov vyučujúcich, polieva kvety v triede.
     • Starať sa o čistotu tabule a dohliada na poriadok v triede po skončení každej vyučovacej hodiny.
     • Hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára triedy.
     • Postarať sa o vetranie triedy, po skončení vyučovania skontrolovať, či sú všetky okná zatvorené.
     • Dozrieť na to, aby po poslednej vyučovacej hodine učebňa zostala v primeranom poriadku.

      

     8. Správanie sa žiakov v ŠJ a ŠKD

     • V školskom klube sa správajú žiaci podľa pokynov vychovávateľky. Bez ospravedlnenia alebo dovolenia sa zo ŠKD nevzďaľujú a neodchádzajú domov. Platia pre nich pravidlá Vnútorného poriadku školy a Vnútorného poriadku ŠKD.
     • V školskej jedálni platia pre žiakov všetky pravidlá o správaní sa v škole a osobitne pravidlá o hygienickom a spoločenskom stolovaní. Riadia sa pokynmi vedúcej ŠJ, učiteľov a vychovávateliek ŠKD.
     • V školskej jedálni sa žiaci zdržujú len počas podávania stravy.
     • Do jedálne prichádzajú disciplinovane, bez aktoviek a zvrškov, ktoré si odložia v šatni.
     • V jedálni a pri stole sa správajú žiaci disciplinovane.
     • Počas vydávania stravy žiaci ticho a disciplinovane stoja v rade, nezabávajú sa hlasným rozprávaním.
     • Všetky osoby stravujúce sa v školskej jedálni sú povinné k okienku odniesť použitý riad.

      

     9. Správanie sa žiakov mimo školy

     a) počas výletov:

     - počas výletov, exkurzií a vychádzok sa žiaci riadia podľa pokynov vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických zamestnancov,

     - dodržujú miesto a termín sústredenia,

     - dodržiavajú pravidlá o bezpečnosti pri práci.

      

     b) mimo vyučovania:

     - riaditeľstvo školy poskytne žiakom primerané kultúrno-zábavné aj športové využitie sa v škole, ak o to požiadajú žiaci a rodičia,

     - všetkým žiakom sa zakazuje zdržiavať sa na nevhodných podujatiach, na ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, fajčí sa, a ktoré trvajú do neskorých nočných hodín.

      

     c) na verejnosti:

     - žiak je povinný slušne sa správať i v čase mimo vyučovania počas voľných dní a počas prázdnin.

     - za žiaka počas voľných dní a prázdnin zodpovedá zákonný zástupca žiaka. Riaditeľka školy odporúča pobyt žiakov vo večerných hodinách nasledovne:

     - v zimnom období (1.11. – 31.3.) do 19.00 hod.

     - v letnom období (1.4. – 31.10.) do 21.00 hod.

     Po 21.00 hodine len za účasti starších súrodencov alebo rodičov.

      

     10. Styk žiaka s vedením školy, triednym a ostatnými učiteľmi

     Styk rodičov žiaka s riaditeľstvom školy a s učiteľmi je možný iba počas konzultačných hodín, po skončení vyučovania, vo výnimočných prípadoch cez prestávky alebo na pozvanie  učiteľom v určený čas – počas konzultačných hodín.

      

     11. Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka

     Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky

     a/ ako rozdielová skúška,

     b/ ak je žiak skúšaný v náhradnom termíne,

     c/ ak zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka,

     d/ ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,

     e/ ak vykonáva opravné skúšky,

     f/ v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy,

     g/ pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,

     h/ pri individuálnom vzdelávaní podľa § 24 školského zákona,

     i/ na základe rozhodnutia vyučujúceho, keď žiak zamešká v jednom polroku 50 a viac % z plánovaného počtu hodín v predmete, resp. nemá splnené všetky kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov.

     Ak zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky, ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.

     O možnosti vykonať komisionálnu skúšku rozhodne riaditeľ školy. Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní.

     Ak sa žiak nedostaví na vykonanie opravnej skúšky bez uvedenia dôvodu, klasifikuje sa z predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom prospech „nedostatočný“. Ak sa nedostaví na vykonanie komisionálnej skúšky, zostáva v platnosti pôvodné hodnotenie. Ak sa bez závažných dôvodov nedostaví na komisionálnu skúšku žiak, ktorý z daného predmetu nebol hodnotený, bude z toho predmetu neklasifikovaný a nemôže postúpiť do vyššieho ročníka.

     Ak žiak neprospel a nezložil opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z viac ako dvoch predmetov, opakuje ročník. Bude zaradený do triedy nižšieho ročníka.

      

     12. Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí

     Na požiadanie zákonného zástupcu z dôvodov aktívnej záujmovej činnosti žiaka i zo zdravotných dôvodov doložených príslušným potvrdením, môže riaditeľ školy povoliť žiakovi individuálny vzdelávací plán alebo vzdelávacie úľavy. Pokiaľ žiak spolu s rodinou dlhší čas žije v zahraničí, môže riaditeľ školy vyhovieť žiadosti zákonného zástupcu žiaka a povoliť štúdium žiaka na škole obdobného typu v zahraničí. Riaditeľ školy na základe rozhodnutia o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR stanoví, z ktorých predmetov bude musieť vykonať žiak rozdielové skúšky. Zákonný zástupca písomne požiada o vykonanie rozdielovej skúšky. Žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom v škole mimo územia SR alebo sa vzdeláva v škole zriadenej iným štátom na území SR, vykonáva komisionálne skúšky z predmetov, ktoré sa v tejto škole nevyučovali (spravidla slovenský jazyk, vlastiveda, dejepis – učivo venované národným dejinám a pod.)

     Žiak, ktorý plní osobitný spôsob školskej dochádzky individuálnym vzdelávaním (nie v škole) v zahraničí, vykoná skúšku zo všetkých povinných vyučovacích predmetov učebného plánu príslušného ročníka kmeňovej školy.

     (vnútorná smernica č. 1/2015)

      

      C. Práva a povinnosti rodičov žiakov

      

     Rodič má právo na ...

     • vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie,
     • informácie o škole ako je koncepčný zámer rozvoja školy /varianty, projekty, počty žiakov v triedach, materiálno-technické vybavenie, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok/,
     • prijatie svojho dieťaťa do základnej školy aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa školy,
     • integrovanie svojho dieťaťa a teda individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní,
     • odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský rok,
     • povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,
     • požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie,
     • slovné hodnotenie svojho dieťaťa, ak takýto návrh podporí väčšina zákonných zástupcov,
     • úplné a presné informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka, jeho dochádzke do školy,
     • účasť na vzdelávacom procese po dohode s riaditeľom školy,
     • oboznámenie s vnútorným poriadkom školy, upravujúcim práva a povinnosti žiaka,
     • vyriešenie podnetov, sťažností,
     • vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia, stravných lístkov a pod.

     Rodič je povinný ...

     • prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas. Za neplnenie tejto povinnosti môže rodič alebo zákonný zástupca dostať pokutu,
     • oznámiť spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky na škole mimo SR do 15 dní,          
     • ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch predložiť lekárske potvrdenie,
     • ak rodič prihlási žiaka na dochádzku do školského klubu, dbá, aby dochádzal pravidelne a včas uhrádzal príspevok na čiastočnú úhradu nákladov,
     • utvoriť učiteľom podmienky na individuálne vyučovanie žiaka, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,
     • zabezpečiť dieťaťu druh a množstvo školských pomôcok nevyhnutných pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu,
     • zúčastňovať sa na schôdzach rodičovských združení, 
     • predkladať návrhy na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu,
     • vyzdvihnúť si choré dieťa v škole, ak ho bude kontaktovať triedny učiteľ alebo vedenie školy.

      

          Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so Školským poriadkom žiakov na triednických hodinách a rodičov na triednych aktívoch Združenia rodičov a pravidelne vyhodnocovať jeho plnenie. Dodržiavanie Školského poriadku je pravidelnou náplňou klasifikačných a hodnotiacich pedagogických rád a pracovných porád.

      

     Školský poriadok je platným dokumentom s účinnosťou od 2. septembra 2015.

     Ruší sa dokument VPŠ 2014 platný v šk. roku 2014/2015.

     Platnosť ŠP 2015 je až do schválenia nového vnútorného poriadku.

      

     ŠP prerokovaný a schválený na pedagogickej rade 25.08.2015 a na zasadnutí Rady školy pri ZŠ s MŠ Ubľa 120 bez pripomienok.

      

      

      

     ...............................................                                               ................................................

     Mgr. Mária Karatníková                                                                     Ing. Ivana Onuferová

         riaditeľka školy                                                                                predseda RŠ

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Ubľa 120
   • zsubla100@gmail.com
   • sjubla120@gmail.com
   • msubla120@gmail.com
   • 057/7673138, 0911673138
   • 057/7673106, 0903288605
   • 0910544667
   • 067 73 Ubľa 120
   • 37873601
   • 2021640126
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje