• Informácie

    • Zmena výšky poplatkov za stravovanie v ŠJ od 01.09.2021

     Vzhľadom na právne úpravy zákona o dotáciách účinné od 01.08.2021 sa v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu upravujú povinnosti a podklady, o ktorých si Vás týmto dovoľujeme informovať:

     - MŠ  1,45 €:    rodič dopláca:  2-5 rokov                                1,45 €

                                                          2-5 rokov – hmotná núdza  0,15 €   

     - obed pre žiaka 1. stupňa  –   1,15 € 

     - obed pre žiaka 2. stupňa  –   1,23 € 

     - 1. - 9. roč. – hmotná núdza    rodič nedopláca

     Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom o 1,30 € podľa osobitného predpisu iba v prípade, ak sa dieťa - žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.     

      

     Zmena výšky poplatkov za stravovanie v ŠJ od 01.09.2019

     V zmysle Uznesenia č. 1/2019 zo dňa 01.09.2019 obce Ubľa o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ubľa sa mení výška poplatkov za stravné. Pre detí MŠ je výška poplatku 1,45 € (0,36 desiata; 0,85 obed;  0,24 olovrant) pre žiakov 1. - 4. ročníka je výška poplatku za obed 1,15 €, pre žiakov 5. - 9. ročníka 1,23 €, zamestnanci 1,33 € a cudzí stravníci 2,95 €.

     - MŠ  1,45 €:    rodič dopláca:  2-5 rokov                               1,45 €

                                                          2-5 rokov – hmotná núdza  0,25 €   

                                                          5-6  predškoláci                     0,25 €                                 

     - obed pre žiaka 1. stupňa  –   1,15 € (rodič nedopláca)

     - obed pre žiaka 2. stupňa  –   1,23 € (rodič dopláca 0,03 € za každý odobratý obed)

      
     Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom o 1,20 € podľa osobitného predpisu iba v prípade, ak sa dieťa - žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.
      
     Za neodhlásenú alebo neodobratú stravu žiakom (nie do nádob) sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje. Zákonný zástupca je povinný za včas neodhlásenú stravu uhradiť príspevok na stravné v plnej výške. 
     V prípade neprítomnosti žiaka/dieťaťa v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť žiaka/dieťa zo stravy deň vopred do 15.00 hod. osobne alebo telefonicky na čísle 057/7673106 alebo 0903288605 v prípade ochorenia žiaka/dieťaťa najneskôr ráno do 07.30 hod.
      

     Dôležité informácie pre stravníkov

          Naša školská jedáleň sa zapája do rôznych projektov na podporu zdravého životného štýlu prostredníctvom zdravej výživy. Zapojení sme aj do celospoločenských programov podpory zdravia "Školské ovocie" a "Školský mliečny program".

     V našej ŠJ poskytujeme stravu pre:

     MŠ - desiata, obed, olovrant

     žiakov I. stupňa  - obed

     žiakov II. stupňa - obed

     dospelí stravníci/zamestnanci ZŠ - obed

     cudzí stravníci - obed

     Strava sa uhrádza : - poštovou poukážkou

                                        - prevodným príkazom prostredníctvom Internet bankingu

     Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred.

     Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza stravné najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci

     na číslo účtu ŠJ: VÚB 1787447256/0200, IBAN: SK17 0200 0000 0017 8744 7256.

     Každý stravník, ktorý odchádza zo školy je povinný osobne sa odhlásiť zo školskej jedálne, aby mu mohol byť vrátený preplatok.

      

     Výdaj obedov v školskej jedálni

     OBED pre žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov od 11.30 hod. do 13.30 hod.

      

     Dozor v školskej jedálni

      

     Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.

      

     Správanie žiakov v školskej jedálni

     1. Každý žiak má právo stravovať sa v ŠJ.
     2. Do jedálne vstupujú žiaci v čase určenom na obed a zdržujú sa len nevyhnutnú dobu na obed.
     3. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správajú kultivovane, nebehajú, nevykrikujú, nerozprávajú nahlas, nenechávajú po sebe odpadky, nesiahajú iným do jedla, udržujú čistotu. Neničia obrusy, taniere, poháre, príbory. Celý obed skonzumujú v ŠJ.
     4. Po skončení obeda svoje miesto zanechajú v poriadku a čistote, tanier a príbor odovzdajú pri okienku a opustia ŠJ.
     5. Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť pedagogickému dozoru.
     6. Rešpektujú pedagogický dozor, vedúcu i personál jedálne.
     7. Žiaci, ktorí nerešpektujú pokyny, narúšajú poriadok alebo včas neplatia za stravu, môžu byť zo stravovania vylúčení.
     8. Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú.

      

     Zamestnanci v ŠJ

     Vedúca ŠJ: Mária Poldruháková

     Hlavná kuchárka: Ľuboslava Kresilová

     Kuchárka: Iveta Giričová

      

     Jedálny lístok je k nahliadnutiu v školskej jedálni a na webovom sídle školy:  www.zsubla.edupage.org

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Ubľa 120
   • zsubla100@gmail.com
   • sjubla120@gmail.com
   • msubla120@gmail.com
   • 057/7673138, 0911673138
   • 057/7673106, 0903288605
   • 0910544667
   • 067 73 Ubľa 120
   • 37873601
   • 2021640126
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje