• Otvorenie šk. roku 2021/2022 sa uskutoční dňa 2.9.2021 (štvrtok) o 8.00 hod.

     • Materská škola bude v riadnej prevádzke od 2.9.2021 od 6.30 hod.

       

      V prípade priaznivého počasia bude otvorenie školského roka 2021/2022 prebiehať na školskom dvore s dodržaním aktuálnych hyg.- epidemiologických opatrení:

      • Všetky vstupujúce osoby absolvujú ranný filter (meranie telesnej teploty) a dezinfekciu rúk (od 7.30 do 8.00 hod.).
      • Rodič každého žiaka predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka

      Príloha č. 1  Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf. Toto vyhlásenie má možnosť rodič zaslať aj v elektronickej podobe cez rodičovské konto EduPage pred nástupom žiaka do školy (maximálne deň pred nástupom alebo v deň nástupu ráno pred vyučovaním). Rodičia, ktorí ešte nemajú prístupové údaje do EduPage, predložia vyhlásenie v písomnej podobe. 

      • Do areálu školy môžu vstúpiť iba zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka.
      • Žiaci jednotlivých ročníkov nastúpia so svojimi triednymi učiteľmi s dodržaním odstupov.
      • Po slávnostnom príhovore sa žiaci v sprievode triednych učiteľov presunú do svojich tried. Žiakov 1. ročníka môže do triedy sprevádzať jeden zákonný zástupca, ktorý pri vstupe do budovy školy vyplní tlačivo 

      Príloha č. 1a  Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_navstevnika.pdf 

      • O všetkých potrebných informáciách ohľadom ďalšej organizácie vyučovania budú žiaci a zákonní zástupcovia informovaní triednymi učiteľkami v prvý školský deň. 
      • Predpokladaný záver prvého dňa je o 9.30 hod.

      V prípade nepriaznivého počasia sa bude otvorenie školského roka realizovať v interiéri školy po jednotlivých triedach.

      Dňa 3.9.2021 (piatok) bude vyučovanie prebiehať nasledovne:

      1. ročník          7.50 - 10.25 hod.

      2. - 9. ročník    7.50 - 11.20 hod.

      Zároveň Vám oznamujeme, že z technických príčin dňa 3.9.2021, žiaci ZŠ nebudú mať obed v školskej jedálniv prevádzke nebude ani Školský klub detí.

       

      Ďalšie informácie týkajúce sa organizácie a podmienok: 

       

      Prihlasovanie na obedy v školskej jedálni:

      • Každý žiak školy sa môže stravovať v školskej jedálni. Podmienky stravovania sú rozpracované na webe školy v sekcii Školská jedáleň. Prihlášku na stravovanie žiaka dostanú žiaci od vedúcej ŠJ dňa 2.9.2021.
      • Školská jedáleň začína s vydávaním obedov od 6.9.2021 (pondelok) na základe vyplnenej prihlášky na stravovanie, ktorú odovzdá žiak alebo zákonný zástupca triednemu učiteľovi.
      • Prihlasovanie na obedy neskôr je možné u vedúcej ŠJ.

      Prihlasovanie do školského klubu detí:

      • Každý žiak 1. - 5. ročníka môže navštevovať ŠKD.
      • Prevádzka ŠKD bude od 6.9.2021 na základe vyplnenej žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD. Tlačivá dostanú žiaci od vychovávateľky ŠKD dňa 2.9.2021.

      TEŠÍME SA NA VÁS !

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. 

      Príloha č. 1  Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf

       

      Návštevník školy môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

      Príloha č. 1a  Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_navstevnika.pdf 

      V prípade vstupu návštevníka do budovy školy je nutné mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR  a pri vstupe je nutné vykonať dezinfekciu rúk.

     • Organizácia a podmienky vých. - vzdelávacieho procesu v šk. roku 2021/2022

     • Na základe vydaného ŠKOLSKÉHO SEMAFORU, ktorého cieľom je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, boli stanovené základné prevádzkové podmienky školy vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní MŠVVaŠ SR. Z manuálu a dokumentov zverejnených na webe MŠVVaŠSR vyberáme tieto informácie:

      Zásadné pravidlá:

      Škola dodržiava opatrenia smerujúce k implementácii odporúčaní ÚVZ SR a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky. 

      Žiak, zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR. Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú deti do 6 rokov, deti v materskej škole a v registrovaných nesieťových zariadeniach, žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so sluchovým postihnutím, alebo so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím a ich pedagógovia.

      RANNÝ FILTER A ĎALŠIE OPATRENIA

      Z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov sa každé ráno bude pri vstupe do školy vykonávať ranný filter (meranie teploty) a vykonávať dezinfekcia rúk.

      Škola má vyčlenenú jednu miestnosť  určenú na bezprostrednú izoláciu.

      Škola bude minimalizovať premiešavanie žiakov.

      V ŠJ pri stravovaní žiakov škola urobí zonáciu priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi.

      POVINNOSTI RODIČA

      a) Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

      b) Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

      c) Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.).

      d) Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka: Príloha č. 1  Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf. Toto vyhlásenie má možnosť rodič zaslať aj v elektronickej podobe cez rodičovské konto EduPage pred nástupom žiaka do školy (maximálne deň pred nástupom alebo v deň nástupu ráno pred vyučovaním).

      Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

      V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

      Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:

      1. odoslať ho škole prostredníctvom aSc agendy (EDUPAGE),

      2. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom,

      3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

      e) Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

      f) V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

      g) V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

      ODPORÚČANIA PRE RODIČA

      a) Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“: Príloha č. 2  Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.pdf. Riaditeľka tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

      DOBROVOĽNÉ DOMÁCE SAMOTESTOVANIE

      Tí rodičia, ktorí prejavili záujem o dobrovoľné testovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí, dostanú pre každého žiaka sadu 25 ks testov na domáce testovanie, ktoré môžu byť využité len pre testovanie žiakov. Škola na základe prejaveného záujmu rodičov objednala sady testov. Keďže distribúcia testov bude prebiehať prostredníctvom OÚ Prešov, škola na základe oznámovacieho e-mailu si vyzdvihne testy a následne testy odovzdá  rodičom cez odovzdávajúci protokol. O dátume preberania testov budeme rodičov informovať.

      V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiaka počas školského roka:

      1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.

      2. Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.

      3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

      PRERUŠENIE VYUČOVANIA V TRIEDACH

      Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov. Na rozdiel od minulého školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Pokiaľ bude v triede 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania. Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

      Viac informácií:

      SKOLSKY_SEMAFOR_(verzia_1.0.__17._8._2021).pdf

     • UPOZORNENIE!

     • Dobrý deň,

      podľa aktuálnych informácií z ÚPSVaR a útvaru soc. vecí MÚ, Vám zasielame nasledovné usmernenie:

      Na tomto linku sa dozviete: 

      Informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách > ÚPSVaR (gov.sk)

      Tu nájdu rodičia dôležitú informáciu, že VŠETCI (aj deti do 6 rokov aj nad 6 rokov, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ) sú povinní predložiť Čestné vyhlásenie, aby ich dieťa mohlo byť zapísané v zozname na dotáciu.

      Ak rodič Čestné vyhlásenie nedoručí, nemôže byť uvedené v zozname na dotáciu.

      Vzniknutá situácia je žiaľ mimo našej kompetencie a rozhodnutia. Musíme reagovať na denne sa meniace podmienky na ÚPSVaR.

      "Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

      • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5-ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus;
      • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

      Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

      • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nakoľko na tieto deti nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. základný daňový bonus.

      Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku."

      Čestné vyhlásenie ak budete odovzdávať, nechajte u tr. učiteľov.

      ZROZUMITEĽNEJŠIE VYSVETLENIE

      -  deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré už dovŕšili 6 r., a ktorých rodičia si neuplatňujú žiadny daňový bonus, a teda si žiadajú o dotáciu na stravu, k čomu sa dokladá čestné vyhlásenie;

      -  a taktiež 5-ročné deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré ešte nedovŕšili 6 r., a ktorých rodičia ešte nemajú nárok na uplatnenie zvýšeného daňového bonusu (až od 6 r.) – tým pádom im automaticky vzniká nárok na dotáciu na stravu aj keď poberajú dvojnásobný daňový bonus, ALE k takémuto dieťaťu zapísanému do zoznamu bude potrebné taktiež priložiť to isté čestné vyhlásenie.

      Zároveň taktiež upozorňujeme, že dieťa, ktoré je už zapísané v zozname ako 6-ročné na základe toho, že rodičia si neuplatňujú žiadny daňový bonus, ale dotáciu na stravu a stalo by sa napr. že rodič sa od októbra zamestná a uplatní si nárok na daňový bonus, je povinný túto skutočnosť škole bezodkladne oznámiť, a v tomto prípade bude taktiež potrebné dieťa zo zoznamu vyškrtnúť. V prípade neoznámenia takejto skutočnosti rodičom ZŠ s MŠ a poberania daňového bonusu aj dotácie na stravu súbežne, bude voči rodičovi vyvodená trestno-právna zodpovednosť.

     • Informácie k dotáciám na stravu od 01.08.2021

     • Vážení rodičia, v súvislosti s právnymi úpravami zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, účinnými od 01.08.2021, Vás chceme upozorniť na zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

      • zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastní vyučovania v ZŠ a odoberie stravu; 
      • nárok na dotáciu (obedy zadarmo) budú mať naďalej už len deti, ktorých rodičia požiadajú na ÚPSVaR (Ing. Jozef Chvostaľ): 

      o potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;

      - alebo o potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima;

      - alebo čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 

      Zamestnaní rodičia, ktorí si doteraz u zamestnávateľa uplatňovali daňový bonus, ho budú mať automaticky zvýšený o 1,7 násobok základného bonusu (23,22€ x 1,7 = 39,47€). V prípade jeho neuplatnenia prídu o celú sumu bonusu, nie len o zvýšenú časť. 

      • o potvrdenie je potrebné požiadať na ÚPSVaR

      Rodičia, ktorých deti sa zo zdravotných dôvodov nemôžu stravovať v školskej jedálni, musia v novom školskom roku 2021/2022 podať Žiadosť o preplatenie dotácie na stravu spolu s lekárskym potvrdením na základe odborného lekárskeho vyšetrenia (napr. pediatrického gastroenterológa, diabetológa, imunológa a pod.) najneskôr do 06.09.2021.

       

      dotacie_a_danovy_bonus.docx

     • Zrušenie Testovania 9

     • Oznamujme, že na základe Rozhodnutia ministra z 27.5.2021 o externom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externé testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

      https://www.minedu.sk/data/att/19877.pdf

     • Testovanie 9 - 2021

     • Dňa 9. júna 2021 (v stredu) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T9 - 2021. Deviataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry podľa platnej legislatívy pre 2. stupeň ZŠ ISCED2.

      Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro, rysovacie pomôcky, kalkulačka. 

      Nepovolené pomôcky: zošity, učebnice, výpisky, študijné materiály, mobilné telefóny.

      Žiaci musia byť v škole v deň testovania najneskôr o 7.45 hod.

      Náhradný termín je 24. jún 2021 (štvrtok) v krajských mestách - pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu.

       

      Špecifikácie testov T9 - 2021:  

      https://www.nucem.sk/dl/4795/T9_2021_specifikacie%20testov_VUJ_final.pdf

      https://www.nucem.sk/dl/4796/T9_2021_specifikacia%20testu_MAT_final.pdf

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Dňa 12.05.2021 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy  "Hviezdoslavov Kubín". 

      14 žiaci nám predniesli svoje básničky a príbehy, a tak obohatili náš umelecký svet.

      Reprezentovať našu školu v Humennom budú:

      I. kategória - Klaudia Danková, Ninka Kaťuchová

      II. kategória - Bianka Banduričová, Gabriela Gožová

     • Vyučovací proces od 10.5.2021

     • Od 10. mája 2021 škola pokračuje v riadnom režime vyučovania pre všetky ročníky podľa platného rozvrhu, okrem ročníkov 5. - 7., ktoré pokračujú v druhom adaptačnom týždni podľa upraveného rozvrhu. 

      Nie je potrebné testovanie a čestné vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti.

      Avšak pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (príloha 8).

      cestne_vyhlasenie_priloha_8.docx

     • Prednášky pre žiakov I. a II. stupňa

     • Dňa 5. mája 2021 zrealizovala spoločnosť MP Education online formou prednášku pre žiakov I. stupňa na tému  "Na svete nie si sám", kde sa žiaci dozvedeli viac o podpore individuality a zdravého sebavedomia žiakov, o zvládaní negatívnych emócií, o prevencii sociálno-patologických javov, o akceptácii kultúrnej rozmanitosti a rozvoji zodpovednosti voči sebe.

      Žiaci II. stupňa absolvovali prednášky "Dospievam alebo život plný zmien...", kde sa dievčatá dozvedeli viac o anatómii, vývoji a fungovaní ženského tela, o správnych hygienických návykoch a vhodnej životospráve.

      Chlapci sa v prednáške "Na štarte k mužnosti" oboznámili s anatómiou, fungovaním a zmenami mužského tela, o sociálnom dozrievaní a dospievaní.

     • Riaditeľské voľno pondelok 03.05.2021

     • Mgr. Mária Karatníková, poverená riaditeľka ZŠ s MŠ Ubľa 120, so súhlasom zriaďovateľa a v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

      poskytuje žiakom na deň 03.05.2021 (pondelok) riaditeľské voľno.

      Dôvodom pridelenia riaditeľského voľna sú veľkonočné sviatky pravoslávnych veriacich. 

     • Návrat žiakov 5. až 7. roč. od 03.05.2021

     • V súlade s aktuálnymi uzneseniami vlády SR, s aktuálnymi podmienkami regionálneho COVID Automatu a regionálneho školského COVID Automatu a pokynom zriaďovateľa obnovujeme s účinnosťou od 03.05.2021 prezenčné vyučovanie v 5. - 7. ročníku základnej školy.

      Forma vzdelávania všetkých žiakov ZŠ a detí MŠ v II. stupni varovania je prezenčná (deti/žiaci sú prítomní v škole).

      Z dôvodu riaditeľského voľna, udeleného na deň 03.05.2021, pokračujú žiaci 1. stupňa ZŠ a žiaci 8. a 9. ročníka od 04.05.2021 plným rozvrhom hodín, ktorý platí od 02.09.2020.

      Žiaci 5. až 7. ročníka sa budú počas adaptačného obdobia vzdelávať podľa upraveného rozvrhu hodín.

      Obed – prihlásení sú všetci žiaci (prihlásení stravníci). Zákonný zástupca odhlasuje svoje dieťa z obeda deň vopred alebo najneskôr do 7.30 h.

      Prílohy:  

      Čestné vyhlásenie rodiča a žiaka:  Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_ziaka_od_3.5.2021.docx

     • Zápis detí do MŠ na šk. rok 2021/2022

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Ubľa 120 po dohode so zriaďovateľom obcou Ubľa zverejňuje termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2021/2022.

         Termín podávania žiadosti: od 1. mája 2021 do 31. mája 2021.

      Formulár žiadosti v prílohe alebo si ju môžete vyzdvihnúť priamo v MŠ.
      Podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.
      Formy prijímania žiadostí:
      ⦁   elektronickou formou na e-mail: zsubla100@gmail.com
      ⦁   poštou - na adresu: ZŠ s MŠ Ubľa 120, 067 73 Ubľa
      ⦁   osobne, žiadosť je potrebné doniesť s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, to znamená s platným negatívnym testom zákonného zástupcu dieťaťa.
       

      Kritéria prijímania detí do Materskej školy Ubľa 352
      V zmysle školského zákona 245/2008 sa prednostne prijímajú:
      ⦁  deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, to sú deti, ktoré do 31.08.2021 dosiahnu päť rokov
      ⦁   deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
      Do MŠ sa spravidla prijímajú deti od 3 do 6 rokov. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté do materskej školy po dohode s riaditeľkou ZŠ s MŠ, a to v prípade, ak to dovoľuje kapacita materskej školy a deti dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Ubľa 120
   • zsubla100@gmail.com
   • sjubla120@gmail.com
   • msubla120@gmail.com
   • 057/7673138, 0911673138
   • 057/7673106, 0903288605
   • 0910544667
   • 067 73 Ubľa 120
   • 37873601
   • 2021640126
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje