• Deti Slovákov žijúcich v zahraničí musia absolvovať základnú školu aj na Slovensku. Ministerstvo školstva radí v tomto prípade postupovať nasledovne

    • Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije.

     Zápis

     Každý rok prebieha zápis do základných škôl v mesiaci apríl.

     • Presný dátum zápisu určuje riaditeľ príslušnej školy.
     • Na zápis je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.
     • Dieťa je možné zapísať aj na diaľku. Rodič alebo zákonný zástupca môže splnomocniť niekoho na Slovensku, aby dieťa zapísal do hociktorej základnej školy na Slovensku. Splnomocnená osoba by sa mala preukázať rodným listom dieťaťa, splnomocnením od zákonného zástupcu dieťaťa a svojim občianskym preukazom.
     • Rodič oznámi pri zápise riaditeľovi, že dieťa bude navštevovať školu v zahraničí a podá si písomnú žiadosť. Tá musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko žiaka, jeho rodné číslo, názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať. V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí. Riaditeľ ZŠ, ak nie sú pochybnosti o rodičovstve a zodpovednosti žiadateľa, vydá povolenie, že môže navštevovať školu mimo SR. 

      

     Postihnuté deti

     Pre postihnuté dieťa, ktoré je vzdelávateľné, platia rovnaké podmienky ako pre ostatné deti.

     Nesplnenie povinnosti

     V prípade, že dieťa i rodičia sú občanmi SR a nezapíšu dieťa po dosiahnutí veku začatia povinnej školskej dochádzky do základnej školy na Slovensku, porušia zákon a mali by to čo najskôr napraviť. Najlepšie je osloviť riaditeľa niektorej ZŠ na Slovensku a dohodnúť sa s ním, aby dodatočne dieťa zapísal. Táto škola potom bude pre dieťa kmeňovou a na nej bude vykonávať skúšky.

     Skúšky

     Termín skúšky dohodne s riaditeľom zákonný zástupca žiaka do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať. Žiak môže zo závažných dôvodov, najmä veľkej vzdialenosti a dostupnosti ku kmeňovej škole, vykonať skúšku aj na inej škole v SR, a to po dohode zákonného zástupcu žiaka s riaditeľom školy, v ktorej sa má skúška vykonať.

     Dieťa, ktoré sa vzdeláva v zahraničí, navštevuje normálne školu v danom štáte a na Slovensku musí raz za určený čas (podľa ustanovení príslušného zákona, zákon umožňuje vykonať skúšku aj za dva, tri, najviac však za všetky ročníky po ukončení 4. alebo 9. ročníka.) absolvovať na svojej kmeňovej škole preskúšanie zo slovenského jazyka a prípadne aj z ďalších predmetov, ktoré sa v zahraničnej škole nevyučujú a sú povinné pre príslušný ročník slovenskej školy a tých predmetov, ktoré sú odlišné (dejepis, zemepis). Len v takomto prípade dostane aj slovenské vysvedčenie.

      

     Ziadost_o_povolenie_plnenia_povinnej_skolskej_dochadzky_mimo_uzemia_SR.docx

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Ubľa 120
   • zsubla100@gmail.com
   • sjubla120@gmail.com
   • msubla120@gmail.com
   • 057/7673138, 0911673138
   • 057/7673106, 0903288605
   • 0910544667
   • 067 73 Ubľa 120
   • 37873601
   • 2021640126
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje