PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Mária Karatníková Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 15 86
Rozšrujúce štúdium slovenský jazyk a literatúra 60
Využitie informačno-komunikačných technológii v edukačnom procese 11
Viera Kresilová Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 50
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Rozvoj predčítateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole 15
Využitie informačno-komunikačných technológii v edukačnom procese 11
Mgr. Gabriela Brečková Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13 28
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Ing. Juraj Dzuba Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13 28
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Oxana Fedorjaková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Rozvoj predčítateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole 15
PaedDr. Alena Fejsáková Osvedčenie o priznaní kreditov za vykonanie rigoróznej skúšky podľa § 47a ods.5 Z. č. 317/2009 Z.z. 60 148
Telesná výchová na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Mgr. Mária Kamozinová Príprava kvalifikovaných učiteov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 60 60
Ing. Ivana Onuferová Príprava pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15 123
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Mgr. Darina Dzubová Vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 121
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 15
Využitie informačno-komunikačných technológii v edukačnom procese 11
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Príprava pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15


© aScAgenda 2022.0.1289 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.09.2021
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Ubľa 120
   • zsubla100@gmail.com
   • sjubla120@gmail.com
   • msubla120@gmail.com
   • 057/7673138, 0911673138
   • 057/7673106, 0903288605
   • 0910544667
   • 067 73 Ubľa 120
   • 37873601
   • 2021640126
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje