• Školský poriadok MŠ

    • Základná škola s materskou školou Ubľa 120
     Elokované pracovisko Materská škola, Ubľa 352
      

     ŠKOLSKÝ PORIADOK

      

     Spracovateľ školského poriadku: Viera Kresilová, ZRŠ
     Schválil: Mgr. Mária Karatníková, RŠ
     Prerokovanie školského poriadku v rade školy dňa: 05.09.2018
     Prerokovanie školského poriadku pedagogickou radou dňa: 28.08.2018
     Vydanie školského poriadku dňa: 01.09.2018


     Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole v znení neskorších zmien a predpisov a pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení vydaného Ministerstvom školstva SR s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy v Ubli a s prihliadnutím na požiadavky a potreby rodičov a zriaďovateľa v záujme optimálneho rozvoja detí predškolského veku.
     Školský poriadok upravuje na základe § 153 Školského zákona najmä podrobnosti o výkone práv a povinností detí a ich rodičov v materskej škole. Obsahuje pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými s ďalšími zamestnancami školy, určuje prevádzkový a vnútorný poriadok v MŠ, charakterizuje podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a podmienky zaobchádzania s majetkom školy. Obsahuje pravidlá organizácie každodenného života v materskej škole záväzne pre rodičov i zamestnancov školy. Školský poriadok slúži aj na ochranu materskej školy pred prípadnými problémami, ktoré by mohli vyplynúť z nedodržania, resp. nerešpektovania podmienok školy. Za jeho nedodržanie môžu byť určené sankcie, ktoré školu chránia pred prehlbovaním vzniknutých problémov. Obsahuje podrobnosti zo všetkých oblastí, prispieva k tomu, aby každodenný život mal určené pravidlá, aby každý poznal svoje práva, ale aj povinnosti, aby ich aj dodržiaval.
     Školský poriadok vydáva riaditeľka Základnej školy s materskou školou po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy (RŠ) a v pedagogickej rade.
     Zriaďovateľom materskej školy je Obec Ubľa.
     Nedodržiavanie Školského poriadku zo strany rodičov detí môže mať za následok písomné upozornenie a následne predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole.
      

     Charakteristika materskej školy


     Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
     Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.
     V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania.
     Materská škola je elokovaným pracoviskom ZŠ s MŠ Ubľa 120. Je jednotriedna. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.
     Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Nachádza sa na prízemí. Tvorí ju vstupná chodba, šatňa, trieda, spálňa, výdajňa stravy, kabinet učebných a iných pomôcok, detské WC, umyváreň.
      

     1. Výkon práv a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy.
      

     1.1 Práva a povinnosti detí
      

     Dieťa má právo na:

     • rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
     • bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách,
     • vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom,
     • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom,
     • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
     • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
     • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
     • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
     • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
     • na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
     • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

      

     Povinnosti dieťaťa:

     • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
     • dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,
     • chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,
     • konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
     • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
     • rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

      

     1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupcov
      

     Zákonný zástupca má právo:

     • vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy,
     • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,
     • oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,
     • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
     • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
     • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
     • vyjadrovať sa ku vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

      

     Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

     • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole,
     • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
     • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
     • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
     • nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,
     • prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,
     • ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine
     • neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni, predloží zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie od lekára.
     • V prípade infekčného výskytu vší je zákonný zástupca povinný si čo v najkratšom čase svoje dieťa z materskej školy vyzdvihnúť a infekciu preliečiť,(hnidy treba mechanicky odstrániť). V prípade opätovného výskytu je zákonný zástupca povinný predložiť potvrdenie kožnej lekárky o preliečení, inak môže učiteľka odmietnuť prevzatie dieťaťa.
     • Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť dieťaťu vhodnú, najlepšie zdravotne bezpečnú obuv na prezutie ( v žiadnom prípade šľapky).
     • Zákonný zástupca je povinný rešpektovať , že v čase odovzdania dieťaťa službu konajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom alebo ním splnomocnenou osobou sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky, alebo riaditeľky materskej školy,
     • Zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb o ktorých sa údaje prenášajú ( pedagogických zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov materskej školy a detí prijatých do materskej školy)
     • V prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa; ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný organ sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobného času zamestnancov.

      

     1.3 Materská škola je povinná

     • V prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/ 2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
     • Materská škola bude – počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinnosti dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinnosti k dieťaťu.
     • Materská škola bude zachovávať neutralitu počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinnosti k dieťaťu tým, že pedagogickí pracovníci vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy písomne vyžiada. Obsah tohto písomného stanoviska materská škola neposkytne žiadnemu z dotknutých zákonných zástupcov ani na ich žiadosť.
     • Materská škola bude rešpektovať (v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami), len rozhodnutie súdu alebo predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa.
     • V prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných zástupcov materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach zastupovať.

     Výkon práv a povinnosti vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi, nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods.1 školského zákona, sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom č. 365/ 2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov /antidiskriminačný zákon/ v znení neskorších predpisov.
     Porušenie Školského poriadku môže viesť k predčasnému ukončeniu predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole.
      

     1.4 Pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy

     • Vytvárať adekvátne pracovné podmienky, tvorivú atmosféru na udržiavanie dobrých medziľudských vzťahov v rámci kolektívu školy.
     • Spolupracovať s rodičmi .
     • Poskytovať odborné konzultácie o výchove dieťaťa, ktoré materskú školu navštevuje.
     • Pri konzultáciách jednať taktne, na profesionálnej úrovni v rámci všeobecných zásad spoločenského vystupovania a komunikácie. Konzultácie prebiehajú na združeniach rodičov, prípadne vo vopred dohodnutom čase medzi učiteľkou a rodičmi.
     • Uplatňovať iniciatívu, vzájomnú pomoc a ochotu v spolupráci s ostatnými zamestnancami (nezamieňať si s prenesením svojich povinnosti na druhých) v rámci pracovných vzťahov.
     • Prejaviť otvorenosť, konštruktívnosť pri riešení konfliktných , sporných situácií (s rodičmi, s kolegyňami) snažiť sa o taktné riešenie, nie však pred deťmi.
     • Rešpektovať pravidlá, nariadenia, príkazy zamestnávateľa a priameho vedúceho (riaditeľky materskej školy).
     • Dodržiavať pracovnú disciplínu, rešpektovať kolegyne – nerušiť v práci.

      

     Pedagogický pracovník ma právo na :

     • Zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na svoju ochranu pred násilím zo stany detí, zákonných zástupcov a iných osôb,
     • Na ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti.
     • Účasť na riadení školy prostredníctvom členstva alebo volených zástupcov v poradných a samosprávnych orgánov materskej školy.
     • Predkladanie návrhu na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho programu.
     • Kontinuálne vzdelávanie a profesijný rast.

      

     Pedagogický pracovník je povinný:

     • Chrániť a rešpektovať práva dieťaťa a jeho zákonného zástupcu.
     • Zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave detí a o výsledkoch psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku.
     • Rešpektovať individuálne výchovno – vzdelávacie potreby dieťaťa s ohľadom na jeho osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie.
     • Usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa.
     • Podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu.
     • Pripravovať sa na výkon priamej výchovno – vzdelávacej činnosti.
     • Udržiavať a rozvíjať svoje kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania.
     • Vykonávať pedagogickú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu.
     • Poskytovať deťom alebo zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním.

     Nikto nesmie práva a povinnosti zneužiť na škodu druhého pedagogického zamestnanca. Pedagogický zamestnanec nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaný alebo inak postihovaný za to, že podá na iného pedagogického zamestnanca alebo iného nepedagogického zamestnanca sťažnosť.
      

     Pri starostlivosti o deti sú zamestnanci školy povinní najmä:

     • zabezpečovať súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj detí,
     • viesť deti k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, k dodržiavaniu hygienických, dopravných, požiarnych a iných predpisov a pokynov týkajúcich sa starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia v školstve, pri vyučovaní, v ktorých je zvýšené ohrozenie zdravia detí, pri školských podujatiach – exkurzie, výlety, škola v prírode,
     • spolupracovať s ostatnými zamestnancami materskej školy – s triednou učiteľkou, nepedagogickými zamestnancami,
     • viesť deti materskej školy k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane zariadenia a ostatného vlastníctva pred jeho poškodením, stratou, zničením a zneužitím,
     • vytvárať podmienky psychosociálnej pohody detí a zamestnancov materskej školy,
     • utvárať medzi deťmi, pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami materskej školy atmosféru pohody a vzájomnej dôvery.

      

     2. Prevádzka a vnútorný režim materskej školy
      

     2.1 Prevádzka materskej školy
      

     Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 do 15.30 hod.
      

     Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Mária Karatníková
     Zástupkyňa RŠ pre MŠ: Viera Kresilová

     Úradné hodiny: denne od 12.00 do 13.00 hod, príp. podľa predchádzajúceho dohovoru.
     Vedúca školskej jedálne: Mária Poldruháková
     Konzultačné hodiny: piatok od 11.00 do 13.00 hod, príp. podľa predchádzajúceho dohovoru.

     V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov. V tomto období podľa dispozícií riaditeľa ZŠ s MŠ vykonáva poverená pracovníčka upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku, resp. náhradné voľno.
     Prerušenie prevádzky v čase letných prázdnin oznámi riaditeľka ZŠ s MŠ oznamom, dva mesiace vopred.

     V čase vianočných prázdnin bude prevádzka materskej školy prerušená na čas, ktorý bude vopred písomne prerokovaný s rodičmi, prípadne podľa dohovoru a pokynov zriaďovateľa. V tomto čase si zamestnanci školy budú čerpať dovolenku, príp. náhradné voľno.

     V čase jarných prázdnin sa budeme riadiť aktuálnou situáciou podľa dohody s rodičmi.
     V prípade neprítomností detí zo zdravotných dôvodov – napr. rozšírený výskyt chrípky, ochorení ARO bude prevádzka prerušená so súhlasom zriaďovateľa.
      

     2.2 Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy
      

     Zápis a prijatie detí do MŠ
     Deti sa do materskej školy prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu.
     Riaditeľka ZŠ s MŠ zverejní po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne prístupnom mieste spravidla od 30.04. - 31.05. miesto a termín podávania žiadosti na nasledujúci školský rok. Prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.
     Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná, nebude akceptovaná.
     Žiadosť podáva a teda aj podpisuje buď jeden zákonný zástupca alebo obidvaja zákonní zástupcovia. Ak riaditeľka ZŠ s MŠ dodatočne zisti, že žiadosť o prijatí dieťaťa podala osoba, ktorá na to nemá právo, bezodkladne vykoná nápravu a požiada zákonného zástupcu, ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o podpísanie žiadosti o prijatie do materskej školy.
     Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke ZŠ s MŠ spravidla do 31. mája príslušného roka.
     Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu so žiadosťou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
     K tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorí vo svojom posudku spracujú aj prípadný návrh na zníženie počtu deti v triede vzhľadom na charakter postihu dieťaťa.

     V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.
     V prípade, že počas dochádzky dieťaťa nastanú zdravotné alebo výchovno-vzdelávacie problémy, riaditeľka ZŠ s MŠ alebo triedny učiteľ vyzve rodičov k predloženiu vyjadrení od špecialistov (napr. detský psychológ, špeciálny pedagóg, psychiater, neurológ a pod.). Na základe výsledkov odborného vyšetrenia riaditeľka ZŠ s MŠ posúdi, či je možné v MŠ vytvoriť vhodné materiálne, hygienické a iné špecifické podmienky potrebné pre integráciu, alebo rozhodne o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Ubľa 120 a prípadnom preradení dieťaťa do inej MŠ s prihliadnutím na charakter postihnutia.

     Ak rodič nebude spolupracovať s pedagogickými zamestnancami, považuje sa to za porušenie Školského poriadku a po písomnom upozornení môže mať za následok predčasné ukončenie dochádzky dieťaťa do materskej školy.
      

     Najvyšší počet detí v triede MŠ podľa školského zákona je:

     • 21 v triede pre 3- až 6- ročné deti.

     Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa.
     Do triedy sa môžu prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
     Ak sa prijalo takéto dieťa , najvyšší počet v triede sa znižuje o dve za každé zdravotne postihnuté dieťa. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľka ZŠ s MŠ so súhlasom zriaďovateľa zvýšiť počet detí v triede najviac o tri deti.
     Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľka ZŠ s MŠ spravidla do 30 dní od ukončenia termínu prijímania žiadosti.
      

     Adaptačný pobyt dieťaťa v materskej škole:
      

     Prijatiu zdravého dieťaťa alebo dieťaťa so ŠVVP môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa, kedy zákonný zástupca po dohode s pedag. zamestnancami privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu, dve a najviac na štyri hodiny.

     O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. Adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole nesmie byť dlhší ako 3 mesiace.
     Ak sa dieťa v materskej škole zadaptuje môže po dohode riaditeľky ZŠ s MŠ a zákonného zástupcu pravidelne navštevovať materskú školu.
     V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka ZŠ s MŠ po prerokovaní so zákonným zástupcom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky do materskej školy na dohodnutý čas alebo o ukončenie tejto dochádzky.
      

     Dochádzka detí do materskej školy

     Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy v ranných hodinách a osobne ho odovzdá službu konajúcej učiteľke v triede. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne zákonný zástupca s riaditeľkou ZŠ s MŠ alebo triednou učiteľkou a prípadne vedúcou školskej jedálne.
     Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.
     Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca vopred (osobne alebo telefonický) najneskôr do 7.30. hod. v deň neprítomnosti dieťaťa u vedúcej ŠJ alebo učiteľky. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.
     Ak rodič do 14 dní neoznámi triednej učiteľke dôvod neprítomnosti, riaditeľka ZŠ s MŠ môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.

     Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni, predloží zákonný zástupca potvrdenie od lekára. Pri inom dôvode neprítomnosti, po návrate dieťaťa do MŠ rodič predloží prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia , ak neprítomnosť trvá dlhšie ako 30 po sebe nasledujúcich dní aj prehlásenie o dobrom zdravotnom stave dieťaťa.
     Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj ďalšie maloleté dieťa, nie však mladšie ako desať rokov, alebo inú osobu.
     Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci MŠ od prevzatia až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.
     Ak je dieťa prítomné v MŠ, zúčastňuje sa podujatí, ktoré organizuje škola v čase riadnej prevádzky. Dieťa prichádza do materskej školy umyté, vhodne čisto oblečené a upravené, bez výstrednosti. Za výstrednosť sa považuje nosenie odevov a symbolov, ktoré charakterizujú niektoré extrémistické skupiny, pri mladších deťoch i nevhodné časti odevu či iné doplnky, ktoré ohrozujú zdravie a život detí (opasky, šnúrky a ozdoby na krku, malé korálky , malé predmety, príliš tesné oblečenie, ale i príliš voľné oblečenie a obuv).

     Zákonný zástupca dieťaťa dozerá na to, aby dieťa nenosilo do MŠ predmety, ktoré nebude v MŠ potrebovať. Hračky, mobilné telefóny, klenoty, peniaze a ďalšie cenné veci nosia deti na vlastnú zodpovednosť rodičov. Pri odcudzení, strate alebo znehodnotení predmetov, ktoré dieťa v MŠ nepotrebuje pri edukačnom procese, materská škola nezodpovedá za vzniknutú škodu. Deti majú prísne zakázané nosiť do školy hračky imitujúce zbrane, nože, zápalky, zapaľovače, omamné látky, ostré predmety, alebo iné veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie.
      

     Úhrada poplatkov za dochádzku

     Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je určená všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa – Obecným úradom v Ubli. Za pobyt dieťaťa v MŠ je zákonný zástupca dieťaťa v súlade s Dodatkom č. 1 k VZN č. 003/2010 účinným od 1.9.2011 povinný prispievať sumou 3,00 € za jedno dieťa. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
     Od povinného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole môže byť oslobodený zákonný zástupca, ak:

     • má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
     • predloží riaditeľke ZŠ s MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
     • je dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
     • dieťa prerušilo dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov na základe kladne vybavenej písomnej žiadosti zákonného zástupcu, adresovanej zriaďovateľovi.

     Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje. Poplatok za stravu sa uhrádza šekom, bankovým prevodom. Šek s danou sumou vydáva vedúca ŠJ na začiatku každého mesiaca.
      

     Stravná jednotka:
     Desiata:    0,26 €
     Obed:       0,64 €
     Olovrant: 0,22 €
     Spolu:      1,12 €
      

     Neuhradenie poplatkov v stanovenom čase sa považuje za porušenie Školského poriadku, môže viesť k predčasnému ukončeniu predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole.

      

     2. Vnútorná organizácia materskej školy.

     Deti sú organizované do jednej triedy, ktorá zahŕňa vek od 2 do 6 rokov.
      

     2.1 Preberanie detí
     Dieťa od zákonného zástupcu preberá službukonajúca učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie zákonnému zástupcovi (alebo inej splnomocnenej osobe) alebo učiteľke, ktorá ju v práci strieda.
     Dieťa od zákonného zástupcu osobne preberá učiteľka v ranných hodinách v čase od 6.30 do 8.00 hod.
     Zákonný zástupca preberá dieťa v čase od 12.00 do 12.30 alebo od 15.00 do 15.30 hod.
     Ak zákonný zástupca potrebuje dieťa priviesť alebo prevziať v inom čase, je potrebné o tom vopred informovať triednu učiteľku.
     Zákonný zástupca môže písomne poveriť na prevzatie dieťaťa aj inú osobu, nie mladšiu ako 10 rokov.
     V prípade, že zákonný zástupcovia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku ZŠ s MŠ.
      

     2.2 Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole – DENNÝ PORIADOK
     Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

     Prevádzka MŠ je denne od 6.30 hod. do 15.30 hod.
      

     6.30 – otvorenie prevádzky

     • schádzanie detí, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, skupinové, individuálne, spoločné hry, edukačné aktivity

     9.00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, desiata)

     • pohybové a relaxačné cvičenia, hry a hrové činnosti detí – edukačné aktivity, osobná hygiena, príprava na pobyt vonku

     10.00 - pobyt vonku
     vychádzka so získaním poznatkov o okolí, prírode, doprave, hry na škol. dvore (pohybové, so spevom, využitie záhradného náradia a náčinia, pieskoviska, hry s hračkami, voľné hry)
     11.30 až 12.15 – činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, príprava na obed, obed)

     • príprava na odpočinok – literárne, hudobné chvíľky a rozhovory, odpočinok.

     14.00 až 14.30 – hygiena, olovrant,

     • hry a hrové činnosti – edukačné aktivity, pobyt vonku

     15.30 – ukončenie prevádzky
      

     2.3 Organizácia v šatni
     Do šatne majú prístup rodičia, ktorí pri prezliekaní a odkladaní vecí vedú svoje deti v spolupráci s učiteľkami k poriadkumilovnosti a k samostatnosti.
     Rodič zabezpečí, aby dieťa malo v skrinke náhradné oblečenie pre prípad poliatia, zamokrenia, či iného znečistenia odevu dieťaťa, ktoré rodič reguluje podľa aktuálneho ročného obdobia, podľa potrieb dieťaťa a podľa pokynov pedagogických zamestnancov materskej školy.
     Za poriadok v šatni a vlastné hračky zodpovedá rodič.
     Za estetickú úroveň šatne zodpovedá učiteľka, za hygienu určený nepedagogický zamestnanec.
      

     2.4 Organizácia v umyvárni
     Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich vedie k základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. V nej má každé dieťa svoj vlastný hrebeň, pohár so zubnou kefkou a pastou, uterák, ktoré sú označené značkou a menom. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka, ktorá má službu.
     Za pravidelnú výmenu uterákov /1x týždenne/, čistenie hrebeňov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá poverená pracovníčka.
      

     2.5 Organizácia pri obede
     Jedlo sa podáva 3xdenne.
     Desiata - 9.00 hod.
     Obed - 11.30 hod.
     Olovrant - 14.15 hod
     Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.
     Za organizáciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť v jedálni zodpovedajú pedagogické pracovníčky. Vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov aj prikrmuje. Nenúti ich jesť. Deti 3 - 4 ročné používajú pri jedle lyžicu, 4 - 5 ročné aj vidličku, 5 - 6 ročné aj kompletný príbor.
      

     2.6 Pobyt detí vonku
     Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky.
     Pobyt detí vonku sa uskutočňuje aj za menej priaznivého počasia, je preto potrebné deti v každom počasí primerane obliekať a obúvať.
      

     Vychádzky
     Na vychádzke ide učiteľka posledná, vždy za deťmi. Pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Dáva znamenie zdvihnutou rukou alebo používa terč na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvá a odchádza z nej posledná.
     Organizácia pobytu vonku počas letných mesiacov
     V čase letných mesiacov s vysokými dennými teplotami musia mať deti pri pobyte vonku hlavu krytú vhodným doplnkom (šiltovka, klobúk a pod.), aby sa predišlo úpalu. Oblečenie majú mať vzdušné, z prírodných materiálov. Deti majú v plnej miere zabezpečený pitný režim.
     V letnom období sa pobyt vonku na priamom slnečnom žiarení zvyčajne v čase od 11.00 do 15.00 hod. obmedzuje na minimum.
      

     2.7 Organizácia v spálni
     Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí (pyžamo).
     Pri prezliekaní detí motivuje deti podľa ich schopnosti k sebaobsluhe a dôslednosti pri odkladaní zvrškov odevu. Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Počas odpočinku detí si učiteľka doplňuje triedne písomnosti, pripravuje si pomôcky, príp. študuje odbornú literatúru.
      

     2.8 Konzultácie s pedagogickými zamestnancami
     Zákonní zástupcovia dieťaťa majú možnosť denne konzultovať s pedagogickými zamestnancami v čase ranného preberania detí a od 11.00 hod. do 12.00 hod, prípadne v inom čase podľa dohody. Konzultácie sú spravidla ústne. Okrem ústnych konzultácií môžu pedagogickí zamestnanci rodičom odporúčať pedagogickú literatúru, iné vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia na dieťa.
      

     2.9 Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole
     Študentky stredných a vysokých škôl, ktoré majú záujem o vykonanie praxe počas školského roka kontaktujú riaditeľku ZŠ s MŠ.
      

     Riaditeľka ZŠ s MŠ

     • poučí študentky o BOZP na pracovisku o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených,
     • oboznámi študentky so Školským poriadkom materskej školy a školskou dokumentáciou.

      

     3. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou a násilím
      

     3.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia detí
     Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky 308/2009 o materských školách za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 7 ods. 2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.
     Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedá aj prevádzkový zamestnanec, v rozsahu určenej pracovnej náplne. Kontrolu bezpečnosti na pracovisku, zistenie nedostatkov, používanie ochranných pracovných pomôcok vykonáva raz za mesiac riaditeľka ZŠ s MŠ.
     V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie striedavo na zmeny dve učiteľky.
      

     3.2 Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí pri preprave dopravnými prostriedkami, organizovaní výletov a školských akcií
     Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka ZŠ s MŠ zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

     • na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10) školského zákona.

     MŠ môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.
     Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň a so zabezpečením teplého obeda pre deti s prihliadnutím na ich bezpečné, hygienické a fyziologické potreby. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie riaditeľkou poverený vedúci pedagogický zamestnanec organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia svojím podpisom všetky zúčastnené osoby.

     Ak učiteľka zistí nedostatok na predmetoch, pomôckach alebo zariadení, ktoré môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť detí, zabezpečí jeho odstránenie osobne alebo to oznámi ihneď nepedagogickému zamestnancovi. Ten ho podľa svojich schopností odstráni, prípadne o jeho odstránenie požiada zriaďovateľa.
     Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v materskej škole, ochranu psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty ani neprimerané inhibičné metódy výchovy.
     Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov.
     Tento záznam dá rodičovi na podpis. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom, príp. taxislužbou. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt s rodičom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa.
     V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a rodičov ktorúkoľvek zamestnankyňu a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov. Taktiež úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá rodičom.

     Úraz sa eviduje aj elektronicky vo webovej aplikácii podľa metodického usmernenia č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii a registrácii školského úrazu a nebezpečnej udalosti.
      

     3.3 Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí
     1. Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov.
     2. Evidencia obsahuje:

     • meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz,
     • deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis ako k úrazu došlo,
     • svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie,
     • počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu,
     • zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťaťa,
     • zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu.

     Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr.
     3. Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa.
     Ak ani to nie je možné, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľkou ZŠ s MŠ.
     4. Záznam do knihy evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň úrazu.
     Ak dieťa chýba menej ako 4 dni (teda 0 až 3 dni), tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský úraz.
     Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v škole na základe stanoviska ošetrujúceho
     lekára viac ako tri dni (teda 4 dni a viac), považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz.
     5. Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa, ktorý úraz zaevidoval, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu.
     Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka ZŠ s MŠ. Zamestnanec spisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa.
     6. Riaditeľka ZŠ s MŠ je povinná do 7 kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr (MŠ SR) 1-01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách.
     7. Záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, škola, technik BOZP, poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie žiakov.
     Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľka ZŠ s MŠ v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa.
      

     3.4 Opatrenia v prípade pedikulózy
     Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodca pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne pri priamom styku, ale aj prostredníctvom predmetov (hrebene, kefy, čiapky, šály, osobná posteľná bielizeň). Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku.
     Hlásenie ochorenia: rodič, ktorý zistí zavšivenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť pedagogickým zamestnancom a riaditeľovi ZŠ s MŠ. Hromadný výskyt hlási riaditeľ ZŠ s MŠ na odbor epidemiológie RÚVZ.
     Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná čistota a častá výmena osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné začatie dezinsekčnej akcie (zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom), ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t. j. aj u zdravých členov triedy, rodiny. Súčasne je nutné zahubiť i vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefkách, bielizni a ďalších predmetoch, s ktorými prišla hlava zavšivenej osoby do styku.
      

     3.5 Opatrenia, ktoré je nutné vykonať:

     • U všetkých detí a pedagógov v triede a ich všetkých rodinných príslušníkov je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam dostupným na trhu – Parasidose, presne podľa návodu výrobcu alebo dezinsekčným sprayom Diffusil H. Šampón je potrebné aplikovať na mokré vlasy masírovaním vlasovej pokožky, nechať pôsobiť 3 minúty a opláchnuť čistou vodou. Šampón aplikovať druhýkrát, nechať pôsobiť 3 minúty a dôkladne opláchnuť čistou vodou. Na dosiahnutie požadovaného výsledku sú tieto 2, po sebe idúce, aplikácie nevyhnutné. Dôležité je aplikovať túto kúru naraz a u všetkých členov kolektívu (triedy aj jednotlivých rodín), t. j. dohodnúť si napr. konkrétny víkend. Ak sa táto kúra neaplikuje u všetkých a v rovnakom čase, môže dochádzať k ďalšiemu prenosu. K zaisteniu spoľahlivého účinku (k likvidácii lariev vyliahnutých z hníd, ktoré predsa len prežili) je potrebné použitie šampónu po 14 dňoch opakovať. Na trhu sú k dispozícii aj iné prípravky (napr. Devos – vlasový gél, Jacutin gel, Nemoxan – kondicionér, prípadne podľa aktuálnej ponuky). Ich použitie je však vždy nutné kombinovať s použitím šampónu. Uvedené prípravky sa dajú objednať v lekárni. Sú aj prípravky na lekársky predpis, ktoré predpisuje odborný kožný lekár.
     • Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť.
     • Čiapky, šatky, šály a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť, je nutné vyprať min. v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, príp. postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz.
     • Matrace, žinenky používané v škole postriekať Biolitom na lezúci hmyz, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a min. 3 až 4 dni nepoužívať.
     • Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefky) je potrebné ošetriť prípravkom Biolit na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru (Savo, Chloramín, Persteril).
     • Zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň) a zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy.

      

     3.6 Ochrana pred sociálnopatologickými javmi
     V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne s pedagogicko-psychologickou poradňou, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.
      

     3.7 Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

     Materská škola prijíma nasledovné opatrenia:

     • Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.
     • Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.
     • V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru
     • Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali svoje miesto.
     • Zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia.
     • Dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.
     • Učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, prípadne študovať literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia.
     • V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ bezodkladne informovať kompetentných (riaditeľku ZŠ s MŠ), ktorá vykoná okamžité opatrenia.

      

     4. PODMIENKY NAKLADANIA S MAJETKOM MATERSKEJ ŠKOLY
     Vchod do budovy je zaistený bezpečnostným zámkom. Kľúče od budovy majú všetci zamestnanci. V priebehu prevádzky materskej školy za uzamykanie zodpovedajú pedag. zamestnanci. Pri odchode z triedy pred ukončením prevádzky sú pedag. zamestnanci povinní odložiť pomôcky, didak. techniku do kabinetu. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár materskej školy, chránia ho pred poškodením a odcudzením. Osobné veci si zamestnanci odkladajú do šatne a kabinetu. Pri skončení prevádzky všetky priestory skontroluje službukonajúca učiteľka alebo poverená pracovníčka – vypnutie digit. techniky, uzatvorenie okien, odloženie potrieb v prípade neodložených vecí a budovu uzamkne.
      

     V budove MŠ je bez sprievodu zamestnanca MŠ zakázaný akýkoľvek pobyt cudzej osoby.

     Školský poriadok bol prerokovaný na zasadnutí pedagogickej rady a schválený riaditeľom ZŠ s MŠ dňa 28.08.2018 a je platný od 01.09.2018

     Schválením tohto dokumentu sa ruší platnosť Vnútorného poriadku materskej školy pri ZŠ s MŠ Ubľa zo dňa 01.09.2016

     V Ubli  28.08.2018

                                                                                                                                                  Mgr. Mária Karatníková
                                                                                                                                              riaditeľka ZŠ s MŠ Ubľa 120

     Schválené RŠ dňa: 05.09.2018
     So školským poriadkom boli oboznámení zamestnanci dňa: 03.09.2018
                                                                                                                             Oxana Fedorjaková ..............................
                                                                                                                             Viera Kresilová .....................................
                                                                                                                             Anna Gožová ........................................

      

      

     Základná škola s materskou školou Ubľa 120
     Elokované pracovisko Materská škola, Ubľa 352

      

     Dodatok č. 1/2019 k Školskému poriadku vydanému k 03.09.2018


     Dodatok č. 1 k Školskému poriadku s účinnosťou od 01.01.2019 sa týka časti – Úhrada za stravovanie dieťaťa .

     Od 01.01.2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR a všetkým deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy (predškoláci) je poskytovaná dotácia na podporu výchovy dieťaťa k stravovacím návykom.
     Dotácia je poskytovaná v sume 1,20 € na každý deň v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno- vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.

     Ak rodič včas neodhlási svoje dieťa zo stravy na deň, keď sa nezúčastní na výchovno – vzdelávacej činnosti nemôže byť poskytnutá dotácia na stravu a rodič je povinný stravu uhradiť.

     Ak rodič neodhlási dieťa zo stravy v deň, kedy sa zo zdravotných či rodinných dôvodov nezúčastní výchovno – vzdelávacej činnosti z dôvodu účelnosti, efektívnosti, ako aj hospodárnosti vynaloženia finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, uhradí zákonný zástupca za stravu plnú výšku jej hodnoty t. j. 1,19 €.

     V Ubli  02.01.2019

                                                                                                                                                        Mgr. Mária Karatníková
                                                                                                                                                           riaditeľka ZŠ s MŠ

      

      

     Základná škola s materskou školou Ubľa 120
     Elokované pracovisko Materská škola, Ubľa 352

      

     Dodatok č. 2/2019 k Školskému poriadku vydanému k 03.09.2018

      

     Zmena v časti: Úhrada poplatkov za dochádzku s účinnosťou od 01.09.2019
     Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej školy je určená VZN zriaďovateľa – Obecným úradom v Ubli .
     Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca dieťaťa v súlade s VZN č.1/2019 účinným od 01.09.2019 povinný prispievať sumou 5,00 € za jedno dieťa.
     Termín a spôsob úhrady príspevku: dvakrát ročne, za päť mesiacov v septembri na začiatku škol. roka vo výške 25,- € a v januári za druhý polrok škol. roka vo výške 25,- €.

     V Ubli  02.09.2019

                                                                                                                                                           Mgr. Mária Karatníková
                                                                                                                                                               riaditeľka ZŠ s MŠ

      

      

     Základná škola s materskou školou Ubľa 120
     Elokované pracovisko Materská škola, Ubľa 352

      

     Dodatok č. 3/2019 k Školskému poriadku vydanému k 03.09.2018

      

     Zmena: v časti Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni s účinnosťou od 01.09.2019

     Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Ubľa 120 poskytuje na základe Zápisného lístka stravovanie deťom v 2. finančnom pásme .
     Obec Ubľa určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v 2. finančnom pásme a výšku príspevku na režijné náklady v školskej jedálni zriadenej obcou Ubľa takto:
     MŠ:
     Desiata:    0,36 €
     Obed :      0,85 €
     Olovrant: 0,24 €
     Spolu :      1,45 €

     Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na stravovanie mesačne vopred, najneskôr do 10. dňa v mesiaci na účet školskej jedálne.

     Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom o 1,20 €  podľa osobitného predpisu iba v prípade, ak sa dieťa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ a odoberie obed.

     Deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej dochádzky (predškoláci), uhrádzajú príspevok na stravovanie v sume 0,25 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ.

     Za neodhlásenú alebo neodobratú stravu /nie do nádob/ sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný za včas neodhlásenú stravu uhradiť príspevok na nákup potravín a čiastočné náklady (resp. uhradiť príspevok za stravné v plnej výške t.j. 1,45 €)

     V Ubli  02.09.2019

                                                                                                                                                           Mgr. Mária Karatníková
                                                                                                                                                             riaditeľka ZŠ s MŠ

      

      

     Základná škola s materskou školou Ubľa 120
     Elokované pracovisko Materská škola, Ubľa 352

      

     Dodatok č.4/2020 k Školskému poriadku vydanému k 03.09.2018, upravujúci podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ  z dôvodu zabránenia šíreniu ochorenia COVID-19, platný od 14.09.2020 až do odvolania – ZELENÁ FÁZA


     Zákonný zástupca dieťaťa je povinný dodržiavať nasledujúce pokyny riaditeľky ZŠ s MŠ, ktoré upravujú podmienky Materskej školy Ubľa 352 na šk. rok 2020/2021
      

     1. Prevádzka materskej školy
     Prevádzka materskej školy je od 6.30 hod. do 15.30 hod.
      

     2. Príchod detí do materskej školy
     Príchod detí do materskej školy je možný len v čase od 6.30 hod do 8.00 hod. Po uvedenej hodine bude materská škola uzamknutá.
     Vstup do budovy materskej školy je možný len s ochranným rúškom, alebo s iným prekrytím horných dýchacích ciest zákonného zástupcu i dieťaťa, pričom dieťa musí mať náhradné rúško uložené v skrinke. Zákonný zástupca odprevádza svoje dieťa výlučne do šatne MŠ, kde sa zdrží iba minimálne nutný čas. Do ostatných priestorov materskej školy NEVSTUPUJE!

      

     3. Odchod detí z materskej školy
     Odchod detí z materskej školy bude možný v čase od 14.30 hod. do 15.30 hod. Vstup do šatne materskej školy bude možný len na zazvonenie do triedy. Učiteľka otvorí v prípade, ak sa v šatni nebude nikto nachádzať.
     Odchod detí z MŠ v čase obeda: V prípade, že zákonný zástupca potrebuje dieťa prevziať v čase obeda, oznámi túto skutočnosť triednej učiteľke ráno, v čase príchodu do triedy. Učiteľka v dohodnutom čase (od 11.45 hod. – 12.00 hod.) na zazvonenie, odovzdá dieťa v priestoroch šatne zákonnému zástupcovi alebo ním poverenej osobe, ktorá žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti.
      

     4. Doklady potrebné na návrat dieťaťa do MŠ
     Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení prevádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (víkendy sa započítavajú) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu sa prikladá k rannému filtru.
      

     Do materskej školy privedie zákonný zástupca iba zdravé dieťa. Ak sa dieťa ráno sťažuje na bolesti hlavy alebo brucha, má nádchu, kašeľ a pod., nesmie prísť do materskej školy
      

     5. Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID – 19
     Dieťa do MŠ a z MŠ privádza zákonný zástupca, poverená osoba zákonným zástupcom, príp. súrodenec, starší ako 10 rokov. Pri vstupe do budovy si všetky prichádzajúce osoby vykonajú dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom umiestneným v šatni. V MŠ bude prebiehať denné monitorovanie zdravotného stavu zamestnancov a detí.
     Zákonný zástupca má počas celej doby v priestoroch šatne ochranné rúško, alebo iné prekrytie horných dýchacích ciest. Deti pri pobyte v interiéri a exteriéri MŠ nemusia nosiť ochranné rúška. Deti budú počas dňa používať na umývanie rúk výhradne tekuté mydlo s dávkovačom a na utieranie rúk len jednorazové papierové utierky pre bezpečné osušenie rúk. Použité papierové utierky následne zahodia do odpadkového smetného koša (nebude nutný fyzický kontakt s košom).
      

     6. Stravovanie
     Predprimárne vzdelávanie a stravovanie bude prebiehať v bežnom režime so zreteľom na implementáciu opatrení vydanými RÚVZ. Deti sa budú počas dňa stravovať v triede. Stravu vydáva pracovníčka jedálne spolu s čistým príborom. Deti si samé jedlo a pitie nedokladajú a neberú si samé ani príbory. Pitný režim detí je zabezpečený v priestoroch triedy , kde má každé dieťa svoju fľašu označenú svojim menom, naplnenú čistou vodou. Tieto sa každý deň umývajú horúcou vodou.. Fľaše s nápojom si deti z domu do MŠ nesmú prinášať.
      

     7. Organizácia triedy a výchovno – vzdelávacia činnosť
     Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať bežným spôsobom.
     Odpočinok detí: Výmena posteľnej bielizne a pyžama bude realizovaná 1 x týždenne, bežným spôsobom.
     V MŠ bude prebiehať dôkladná hygiena všetkých priestorov a vybavenia. V miestnostiach, kde sa zdržujú deti je zabezpečené časté a intenzívne vetranie. Priestory MŠ sa dezinfikujú denne. MŠ bude venovať zvýšenú pozornosť pri upevňovaní a dodržiavaní hygienických návykov, ktoré zamedzujú prenosu nákazy.
     Dieťa si do MŠ neprináša z domáceho prostredia žiadne hračky a iné predmety (napr. knihy, pastelky...).

     Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických podmienok pri privádzaní dieťaťa do MŠ, pri odovzdávaní a pri preberaní dieťaťa z MŠ.
     Dodržiava pokyny riaditeľky ZŠ s MŠ.
     Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný iba so súhlasom riaditeľky školy.

      

     8. Pri podozrení na ochorenie COVID-19
     V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID 19 v domácom prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje TELEFONICKY učiteľku a riaditeľku školy.
     V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID – 19 v školskom prostredí, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť. Rodič nejde s dieťaťom k lekárovi, ale pozoruje ho v domácom prostredí. V prípade potreby TELEFONICKY kontaktuje detského lekára a ďalej sa riadi jeho pokynmi.
     Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne TELEFONICKY nahlásiť škole karanténu, ak bola u dieťaťa nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ.

     V Ubli  14.09.2020

                                                                                                                                                               Mgr. Mária Karatníková
                                                                                                                                                                  riaditeľka ZŠ s MŠ

      

     Oboznámené, dňa 14.10.2020:
     Viera Kresilová, Oxana Fedorjaková, Anna Gožová

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Ubľa 120
   • zsubla100@gmail.com
   • sjubla120@gmail.com
   • msubla120@gmail.com
   • 057/7673138, 0911673138
   • 057/7673106, 0903288605
   • 0910544667
   • 067 73 Ubľa 120
   • 37873601
   • 2021640126
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje